[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
--||--โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) สพม.ชลบุรี ระยอง--||--
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ที่นี่ ณ หนองรี
แผนเผชิญเหตุ
ระบบสารสนเทศครู
ระบบสารสนเทศการบริหาร


ระบบสารสนเทศนักเรียน


ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ผลงานนักเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
e-Learning
สพม.ชลบุรี ระยอง
Thai มีงานทำ

poll

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มากประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลหนองรี โดยนายสุพาสน์  มงคลสุขสวัสดิ์  เจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดชลบุรี สวัสดีมงคล เป็นผู้บริจาคที่ดินจำนวน 21 ไร่ 6 ตารางวา ให้กับทางราชการเพื่อจัดตั้งโรงเรียน  และนางสุภาพ  มงคลสุขสวัสดิ์  ได้บริจาคเงินจำนวน  400,000  บาท(สี่แสนบาทถ้วน) ให้เป็นทุนมูลนิธิเจ็ง-แตงโม มงคลสุขสวัสดิ์ เพื่อบำรุงการศึกษา เป็นสวัสดิการครูและนักเรียนต่อมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522  ได้จัดตั้งโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ขึ้น และเปิดให้มีการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2522 ได้เปิดโรงเรียนประเภทสหศึกษา มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายอาชีพของชุมชนในพื้นที่บริการของโรงเรียนประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนมะพร้าว สวนมะม่วง ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไร่มันสำปะหลัง อาชีพเลี้ยงสัตว์  อุตสาหกรรม ค้าขาย และพนักงานรับจ้างโรงงานอุตสาหกรรม ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป เป็นพื้นที่ราบเนินเขา มีภูเขาเขียวเป็นแนวตลอด ทำให้มีทรัพยากรป่าไม้อยู่ตามแนวเขาจำนวนมาก บางบริเวณพื้นที่มีการขุดดินมีบ่อลูกรังเป็นที่กักน้ำ พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก  สภาพภูมิอากาศคล้ายคลึงบริเวณภาคกลางของประเทศ  
 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 

 
รูปคบเพลิงอยู่เหนือพระธรรมจักร  มีอักษรย่อของโรงเรียน  น.ม.ส.  อยู่ภายในพระธรรมจักร
 
อักษรย่อของโรงเรียน
 
น.ม.ส.
 
สีประจำโรงเรียน
 
เทา – ฟ้า
สีเทา    หมายถึง มันสมอง  สติปัญญา  ความคิดที่เฉียบแหลม
สีฟ้า     หมายถึง ความกว้างขวาง  ก้าวไกล  อันไม่มีขอบเขต
 
ปรัชญาของโรงเรียน
“การศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและคุณธรรม”
 
คำขวัญของโรงเรียน
“เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นอาชีพ”
 
คติพจน์ของโรงเรียน
สันทิฏฐิโก  :  ผู้ปฏิบัติย่อมรู้เอง
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นพญาสัตบรรณ (Alstonia scholaris )

วิสัยทัศน์โรงเรียน
      โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน  นักเรียนเรียนรู้เต็มศักยภาพและมีคุณธรรม  จริยธรรม  ครูเป็นครูมืออาชีพและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

พันธกิจโรงเรียน
      1. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน  มีความหลากหลายทางด้านการจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
     2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มศักยภาพ  เรียนรู้อย่างมีความสุข
     4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
     5. ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าหมายโรงเรียน
     1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน  สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้
     2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     3. ผู้เรียนมีความรู้เต็มศักยภาพ  พร้อมก้าวสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
     4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
     5. ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มที่

กลยุทธ์โรงเรียน
     1. มุ่งพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อม  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และเสริมทักษะทางวิชาการ
     2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นไทย  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     3. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถเต็มศักยภาพของผู้เรียน
พร้อมก้าวสู่สากลและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
     4. ส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
     5. ประสานความร่วมมือกับชุมชนโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาได้เต็มที่